REGULAMIN

Strefa NoSense

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu lojalnościowego o nazwie ,,Strefa Nosense” zwanej dalej „Programem” jest Andrzej Dzięgielewski, prowadzący działalność gospodarzą pod firmą Andrzej Dzięgielewski w Makówce, przy ul. Lukrecji 4 (05-825 Makówka), posiadający REGON: 369544719, NIP: 5291064012 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Okres obowiązywania Programu: do dnia 31.12.2020 r.
 3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na sklepu internetowego www.nosense.pl („Sklep”).

§2

WARUNKI UCZESTNICWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem Programu może być każdy Klient Organizatora mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna), który w okresie obowiązywania Programu w ramach pierwszego zakupu, dokona zakupu conajmniej jednego z produktów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz który założy konto w Sklepie i w związku z tym, zechce skorzystać z kodów rabatowych obowiązujących w ramach Programu, wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu („Uczestnik”).
 2. Program dotyczy wszystkich dostępnych u Organizatora produktów, których cena wynosi conajmniej 79,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) (,,Produkty”).
 3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Programu wyłącznie Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.nosense.pl
 4. W okresie obowiązywania Programu Uczestnik, może:
  1. skorzystać z jednorazowego kodu rabatowego: Start, uprawniającego do 10 procentowego (10%) obniżenia wartości wszystkich produktów znajdujących się w koszyku Klienta oraz darmowej przesyłki,
  2. pięciokrotnie skorzystać z kodu rabatowego: Likeit#20, uprawniającego do obniżenia wartości jednego Produktu znajdujących się w koszyku Klienta o wartość 10 zł (dziesięć złotych 00/100). Maksymalna łączna wartość udzielonych Uczestnikowi  Programu rabatów, wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100),
 5. Organizator umożliwi Uczestnikowi skorzystanie z kodu rabatowego Start w trakcie pierwszego zakupu w Sklepie oraz skorzystanie z kodu rabatowego Likeit#20 nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu założenia konta w Sklepie.
 6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 7. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Programie wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1-4  Regulaminu.
 8. Niniejsza Program nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące Prgramu mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
 6. przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.01.2020 r.
preloader