REGULAMIN PROMOCJI

,,#LikeNoSense

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie ,,#LikeNoSense” zwanej dalej „Promocją” jest Andrzej Dzięgielewski, prowadzący działalność gospodarzą pod firmą Andrzej Dzięgielewski w Makówce, przy ul. Lukrecji 4 (05-825 Makówka), posiadający REGON: 369544719, NIP: 5291064012 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Okres obowiązywania Promocji: od dnia 23.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.
 3. Treść regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na sklepu internetowego www.nosense.pl („Sklep”).

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Organizatora mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba fizyczna) Sklepu internetowego, który:
  1. który polubi stronę NoSense (@NoSensePL) w serwisie społecznościowym Facebook i założy konto w Sklepie, oraz
  2. który w okresie obowiązywania Promocji w ramach jednego zakupu dokona zakupu conajmniej jednego z produktów, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu i w związku z tym zechce skorzystać z kodu rabatowego obowiązującego w ramach Promocji, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu („Uczestnik”).
  3. Promocja dotyczy również Klientów, którzy polubili stronę NoSense (@NoSensePL) w serwisie społecznościowym Facebook przed dniem 23.04.2019 r. oraz założą konto w Sklepie w trakcie trwania Promocji.
 2. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych u Organizatora produktów (,,Produkty”).
 3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.nosense.pl
 4. W okresie obowiązywania Promocji Uczestnik, może skorzystać z kodu rabatowego: #LikeNoSense, uprawniającego do obniżenia wartości każdego Produktu znajdujących się w koszyku Klienta o 20 zł (dwadzieścia złotych).  
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
 6. przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.04.2019 r.
preloader